ภารกิจ

จัดการศึกษาปฐมวัย ให้ได้รับมาตรฐานการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานชาติ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา  ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานชาติ

Subscribe to Our Site

Tel: 0-4596-0118

Email: nongareepittaya.school@gmail.com

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

© 2023 by GREENIFY. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now